Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kumpulan Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 Kurikulum 2013

Hari ini saya akan membagikan soal ulangan tematik. Namun untuk postingan ini kami akan mencoba berbagi tentang Kumpulan Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 Kurikulum 2013. Di mana soal mapel Basa Jawa ini kami sertakan pula kunci jawaban, agar adik adik mudah dalam belajarnya.

Soal Bahasa Jawa Kelas 1

Sebenarnya soal ini bukan hanya untuk Ulangan Tengah Semester (UTS) semester 2. Namun soal bahasa jawa kelas 1 ini juga cocok untuk persiapan adik adik dalam menghadapi Ulangan Harian dan bahkan Ulangan Akhir Semester (UAS). Jadi saya sarankan untuk berlatih dengan kumpulan soal ini.

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 dan Kunci Jawaban

Soal uts bahasa jawa kelas 1 semester 2 kurikulum 2013 revisi 2017 dan 2018 ini sudah sesuai dengan kisi kisi bahasa jawa kelas 1 sd semester 2. Yang terdiri dari 20 soal pilihan ganda, 10 soal isian serta 5 soal uraian singkat. Seperti yang kami telah sampaikan di depan. Kunci jawaban juga kami lampirkan di postingan kali ini.

Soal Pilihan Ganda

Gatekna crita ing ngisor iki !

Bocah Utomo

Bocah cilik-cilik
Lungguh thank-thank
Sandhangane resik
Tumindake becik

Yen dikongkon nurut
Ulat ora mrengut
Lan ara nggresula

Bocah kang utomo
Bekti ibu rama
Nurut gurunira
Rukun karo kanca
Ngajeni sasama

1. Irah-irahan crita wacan ing ndhuwur yaiku ….
a. Bekti Ibu Rama
b. Bocah Cilik-Cilik
c. Bocah Utomo

2. Bocah kang utomo yen dikongkon ora ….
a. nggresula
b. manut
c. nurut

3. Bocah kang utama bekti ibu rama.
Tembung utama tegese ….
a. sregep
b. becik
c. pinter

4. Rukun marang kanca.
Tembung rukun kosok balene ….
a. congkrah
b. nyawiji
c. bareng-bareng

5. Tembang ing ndhuwur nduweni pitutur luhur supaya dadi bocah bisa … sasama.
a. nurut
b. ngajeni
c. bekti

6. Ibu kondur saking peken … oleh-oleh.
a. nggawa
b. nyangking
c. ngasta

7. Bu Guru rawuh jam 06.30 esuk. Tini matur ….
a. sugeng siang
b. sugeng enjang
c. sugeng sonten

8. Basa kramane mripat yaiku ….
a. grana
b. talingan
c. paningaI

9. Gusti Allah sampun paring perangane awak, mula awake dewe kudu ngrawat Ian … kanthi becik.
a. gunakake
b. ditampa
c. diucapake

10. Gambar ing ngisor arane ….
a. gelas
b. teko
c. cangkir

Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2

11. Gatekna gambar ing sisih ngisor iki !
Gunane kanggo ….
a. komunikasi
b. angkutan
c. pajangan

12. Tembang dolanan ngisor iki sing temane budi pekerti yaiku ….
a. Saiki Aku Wis Gedhe
b. Perahu Layar
c. Gugur Gunung

13. Aku liwat sangarepe wong akeh kang lagi Iungguh ana pinggir dalan. Aku kudu matur ….
a. nyuwun pangapunten
b. sembah nuwun
c. nuwun sewu

14. Yen mara dayoh aja lali matur ….
a. nuwun nuwun
b. kula nuwun
C. kula nyuwun

15. Marang bapake ibuk kula matur ….
a. pakdhe
b. paman
c. eyang

16. Ing sajroning crita “Semut Lan Manuk” nduweni sifat ….
a. tulung-tinulung
b. pada padudon
c. tansah regejegan

17. Crita “Kancil Lan Baya” kang duweni watake cerdik yaiku ….
a. kancil
b. baya
c. kancil karo baya

18. Wareng nulungi baya kanthi ….
a. njaluk tulung marang kancil
b. nggeret awake baya kang ketindhihan uwit
c. nyingkirake uwit kang ngebruki baya

19. Dongeng kang paragane kewan arane ….
a. cerpen
b. fabel
c. kartun

20. Marang ibuke bapak kula matur ….
a. eyang
b. bulik
c. budhe

Soal Isian UTS Bahasa Jawa Kelas 1

21. Karo kanca kudu …. ora kena congkrah

22. Yen kancaku lali gawa garisan, aku kudu ….

23. Simbah dereng dhahar, yen aku durung …..

24. Bapak nembe mirsani pagelaran ringgit wacucal ing TV.
Basa ngokone tembung mirsani yaiku ….

25. Yen awake dewe didhawuhi bapak utawa ibu sinau kudune awake dewe ….

26. Enjing wau Budhe tindak dhateng peken … sepeda motor.

27. Nangka, pelem, sawo, jambu lan jeruk, iku arane ….

28. Sapu sada, sapu duk, cikrak, pel ku piranti kanggo ….

29. Piranti kanggo rondha sing suarane thong, thong, thong arane ….

30. Bocah loro kuwi lagi dolanan ….

Soal Uraian Bahasa Jawa Kelas 1

31. Sebutna 4 (papat) wae alat komunikasi tradisional !
Wangsulan: …………………………..

32. Sebutna tokoh protagonis ing crita dongeng ‘Yuyu karo Bango”?
Wangsulan: ………………………….

33. Sebutna 2 (loro) wae kewan sing duweni watak becik Ian wicaksana ing crita dongeng
“Baya Lan Wareng” !
Wangsulan : ………………………….

34. Gantinana ukura-ukara ing ngisor iki nganggo basa krama kang bener !
a. Simbah maca koran
b. Ibu lunga nang pasar.
Wangsulan:……………………………

35. Sebutna 2 (loro) wae sing perlu kok aturake marang bapa Ian ibu nalika arep lelungan!
Wangsulan: ………………………….

Untuk teman teman yang membutuhkan soal uts bahasa jawa kelas 1 kurikulum 2013 bisa baca di sini.

Kunci Jawaban Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2

Soal pilihan ganda

1. c. Bocah Utomo
2. a. nggresula
3. b. becik
4. a. congkrah
5. b. ngajeni
6. c. ngasta
7. b. sugeng enjang
8. c. paningaI
9. a. gunakake
10. c. cangkir

Baca Juga : Soal Tema 5 Kelas 1 Semester 2 dan Kunci Jawaban

11. b. angkutan
12. a. Saiki Aku Wis Gedhe
13. c. nuwun sewu
14. b. kula nuwun
15. c. eyang
16. a. tulung-tinulung
17. a. kancil
18c. nyingkirake uwit kang ngebruki baya
19. b. fabel
20. a. eyang

Soal Isian UTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2

21. rukun
22. silihi
23. mangan
24. nonton
25. manut
26. nitih
27. buwah buhan
28. resik resik
29. kenthongan
30. egrang

Soal uraian

31. layang, kenthongan, manuk dara, peluk
32. bango dadi tokoh protagonis
33. kancil karo wareng
34.
a. Eyang maos koran
b. Ibu thindak menyang peken
35. Njaluk pamit
Matur arep lunga nang ngendi

Baca Juga : Soal Tema 8 Kelas 1 Ide Pengajar

Hanya ini yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan adik adik tentang Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 Kurikulum 2013.

Posting Komentar untuk "Kumpulan Soal UTS Bahasa Jawa Kelas 1 Semester 2 Kurikulum 2013"